Targi mieszkań i domów we Wrocławiu - konkurs | Decoroom

W dniach 7-8 maja zapraszamy na nasze stoisko podczas Targów Mieszkań i Domów we Wrocławiu. Wszystkich uczestników wydarzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania odkurzacz Dyson. Regulamin poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu JEST: „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289550, NIP: 7010140539, kapitał zakładowy 50.100,00 zł
 2. Czas trwania Konkursu: Targi Mieszkań i Domów we Wrocławiu  7-8.05.2022

 

 • 2. Warunki I Zasady Uczestnictwa W Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią,
  2. nie jest pracownikiem Organizatora,
  3. jest obecna na Targach Mieszkań i Domów we Wrocławiu w dniu 7.05.2022r. lub 8.05.2022r.,
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1.
  2. osoba musi wypełnić formularz konkursowy, poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe – rozwinąć zdania dotyczące wykończenia wnętrza wymarzonego mieszkania, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych oraz wyrazić zgody marketingowe. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych organizatorów. Kupon jest ważny tylko wtedy kiedy wszystkie pola są wypełnione.
  3. osoba musi umieścić kupon konkursowy w urnie konkursowej, dostępnej na stoisku Decoroom wyznaczonym na Targach Mieszkaniowych we Wrocławiu w Hali Stulecia
  4. Każdy uczestnik konkursu akceptując regulamin konkursu wyraża zgodę na użycie wymyślonego rozwinięcia zdania dotyczącego wymarzonego mieszkania przez Organizatorów oraz, że bezterminowo nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw względem Organizatorów.

 

 • 3. Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie jest odkurzacz bezprzewodowy Dyson V11™ Motorhead.
 2. Wraz z Nagrodą opisaną powyżej, laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.
 3. Część Nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatowi, ale zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 • 4. Przyznanie Nagród
 1. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi , który prawidłowo wypełni wszystkie dane kontaktowe w ankiecie oraz odpowie na pytanie konkursowe w sposób najciekawszy, humorystyczny, nie obraźliwy, względem opinii organizatora oraz wyrazi stosowne zgody marketingowe.
 2. Ogłoszenie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 09.05.2022r.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują komisję konkursową składającą się z 2 osób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej  w konkursie telefonicznie  dnia 09.05.2022r. przez pracownika Organizatora, odbiór nagrody nastąpi w terminie dogodnym dla obu stron.
 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Organizatora. Termin przekazania nagrody wyznaczony zostanie za porozumieniem stron.
 6. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.
 1. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej Uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym.

 

 • 5. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu
 1. Zwycięzca konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie do dnia 09.05.2022r.
 2.  Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na Fanpage Facebook Decoroom po zakończenia Konkursu.

 

 • 6. Dane Osobowe Uczestników Konkursu
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru  tel. kontaktowego, adresu zamieszkania niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
 3. Administratorem danych osobowych jest „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
 2. wykorzystywanie wizerunku uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
 3. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
 1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów Konkursu. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

 

 • 7. Postanowienia Końcowe
 1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu Decoroom sp. z o.o.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu oraz do odwołania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ostatnio dodane