Decoroom

WYKOŃCZENIA POD KLUCZ

Wrocław: wykończ mieszkanie na wiosnę bez VAT!

Regulamin promocji prowadzonej pod nazwą

„Promocja bez VAT”

 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) stanowi podstawę i określa warunki organizacji akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Promocja bez VAT” (dalej również jako „Promocja”), określa prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Organizatorem Promocji jest Decoroom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550, NIP 701-01-40-539, REGON: 141141091 („Organizator”).
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w lokalu Organizatora mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Benedykta Polaka 2 lok. U3.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 6. Miejscem Promocji jest miasto Wrocław.

 2 Czas trwania Promocji

          Promocja trwa od 28.03.2022r. do 30.04.2022r., z możliwością przedłużenia obowiązywania Promocji.

 3 Zasady Promocji

 1. Promocja skierowana jest  do osób, które posiadają mieszkania/domy z rynku pierwotnego do wykończenia na terenie miasta Wrocławia oraz w powiecie wrocławskim, już odebrane lub które zostaną odebrane w marcu 2022r. i podpiszą z Organizatorem Umowę na roboty wykończeniowe Nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, z rozpoczęciem realizacji Umowy w okresie kwiecień – maj 2022r.
 1. Promocją objęte są tylko i wyłącznie usługi oferowane przez Organizatora w ramach Pakietów Standard, Premium i Designer objętych Umową o roboty wykończeniowe. Promocja nie obejmuje:

           - prac dodatkowych zleconych przez Uczestnika,

           - zmienionych elementów wybranego Pakietu,

           - dodatkowych elementów wyposażenia wybranych przez Uczestnika.

 1. Dokonując podpisania Umowy na roboty wykończeniowe z Organizatorem w okresie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z rabatu dla danego Pakietu  wykończeniowego oferowanego przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, a włączonego do Promocji.
 2. Umowy na roboty wykończeniowe, których dotyczy Promocja, tylko i wyłącznie w zakresie usług oferowanych w ramach Pakietów, o których mowa w ust. 2 powyżej, objęte są 8% stawką podatku Vat. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8 % podatek naliczany jest do kwoty netto (a więc matematycznie rabat powinien wynosić 7,407407407%). Ze względów technicznych rabat zaokrąglony jest odpowiednio do wartości 7,4% oraz jest odliczany od kwoty brutto.
 3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie (,,Uczestnik Promocji)
 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i małżonków rodzeństwa.
 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednorazowo. Uczestnik Promocji nie może przenieść swoich praw do wskazanego w treści Regulaminu rabatu na żadną osobę trzecią, bez zgody Organizatora Promocji.
 6. Informacja o uzyskaniu prawa do Promocji wskazanej w Regulaminie, będzie przekazana przed podpisaniem umowy o wykończenie wnętrz.
 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 4 Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia, pisemnie na adres ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: decoroom@decoroom.eu; z dopiskiem „Promocja bez VAT– reklamacja”. Reklamacją powinna zawierać imię i nazwisko, e-mail oraz adres osoby zgłaszającej reklamację.
 2. Prawo złożenia reklamacji w Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

           O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email albo na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została zgłoszona.

 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: Decoroom Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
 2. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550, NIP 701-01-40-539, REGON: 141141091, e- mail: decoroom@decoroom.eu. W sprawie danych osobowych można skontaktować się za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 3. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.
 5. Podanie przez Uczestnika Promocji wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Promocji.
 6. Odbiorcami danych osobowych są Administrator, upoważnienie pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmiot obsługujący Administratora w zakresie IT oraz organizacji Promocji.
 7. Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.
 2. W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje przyczyny opóźnienia.
 3. Uczestnik Promocji może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022 roku i obowiązuje w czasie trwania Promocji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji a Uczestnikiem Promocji rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo- promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 7. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidywalnym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.