Decoroom

2022-12-06

Wykończ mieszkanie z Decoroom i ciesz się pralką za 1 zł - promocja dla Inwestycji Olimpia Port we Wrocławiu I Regulamin promocji

Specjalnie dla klientów dewelopera Archicom, wprowadziliśmy specjalną promocję na wykończenie wnętrz w jednej z ich kluczowych inwestycji - Olimpia Port we Wrocławiu. Regulamin promocyjnej akcji "Wykończ mieszkanie z Decoroom i ciesz się pralką za 1 zł" poniżej.

 

REGULAMIN PROMOCJI PROWADZONEJ POD NAZWĄ „PRALKA ZA 1 ZŁ”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Pralka za 1 zł” jest: „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289550, NIP: 7010140539, kapitał zakładowy 50.100,00 zł
 2. Czas trwania Promocji: od 12.2022r. – 31.12.2022r.
 3. Miejscem Promocji jest Wrocław.

 

 • 2. Warunki i Zasady Uczestnictwa w Promocji
 1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą pełnoletnią i nie jest pracownikiem Organizatora oraz:
  1. podpisze z Organizatorem do 31.12.2022r. umowę o prace wykończeniowe lokalu zlokalizowanego w inwestycji Olimpia Port zakupionego od Dewelopera –Archicom Bartoszowice 1 sp. z o.o., Archicom Marina 3 Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, w ramach jednego z dostępnych pakietów tj. „Standard”, „Premium” „Designer” - umowa podpisana zostanie zdalnie za pośrednictwem platformy Autenti bądź stacjonarnie w siedzibie Organizatora Promocji przy ul. Benedykta Polaka 2/lok. U 3 we Wrocławiu
  2. dokona bezusterkowego odbioru lokalu zlokalizowanego w inwestycji Olimpia Port zakupionego od Dewelopera – Archicom Marina 5 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o., Archicom Marina 3 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, którego dotyczy umowa wskazana w lit. a powyżej, do końca 1 (pierwszego) kwartału 2023r.
  3. umowa o prace wykończeniowe, o której mowa w lit. a, zostanie wykonana w zakresie uzgodnionym przez Uczestnika i Organizatora, a prace wykończeniowe zostaną odebrane i potwierdzone przez Uczestnika protokołem odbioru końcowego,
  4. uczestnik ureguluje wszystkie płatności względem Organizatora wynikające z umowy na prace wykończeniowe zawartej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 2. Uczestnik spełniający warunki wskazane w ust. 1 powyżej uzyskuje prawo do zakupu pralki marki Samsung, model WW90TA046AT, Pralka EcoBubble™, 9 kg, biała, o wartości 1829 zł brutto, w promocyjnej cenie 1,00 zł.
 3. Wydanie pralki nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania ostatniej płatności przez Uczestnika na rzecz Organizatora wynikającej z umowy o wykonanie prac wykończeniowych.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany modelu pralki w stosunku do wskazanego w ust. 1 powyżej, w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępnością produktu na rynku lub w przypadku wycofania danego modelu z produkcji. W takiej sytuacji inny produkt objęty Promocją będzie podobnej jakości i wartości w stosunku do wskazanego w ust. 1 powyżej.

 

 

 • 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji
 1. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
 2. Administratorem danych osobowych jest „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
 4. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Promocji.
 6. Na potrzeby Promocji Organizator będzie przetwarzał poniższe dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Promocji. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Promocji, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

 

 • 4. Postanowienia Końcowe
 1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 3. Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Promocji oraz do odwołania Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Ostatnio dodane