Ochrona danych osobowych
W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Decoroom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 62 B 02-002 Warszawa lub Decoroom Kuchnie Sp. z o. o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 62 B  02-002 Warszawa
Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?
Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@decoroom.eu.
W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?
 
Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez w/w Administratorów danych, w następujących celach:
 1. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,
 2. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Decoroom Kuchnie Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
 3. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
 4. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,
 5. w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
 6. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 c) RODO).
 
Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?
 
Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)
Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Informuje się, iż:
 1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody. Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Decoroom Kuchnie Sp. z o.o. – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,
 3. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,
 4. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 6. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Kto jest organem nadzorczym?
Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?
Informuje się, że podanie danych osobowych jest:
 1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 2. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Decoroom Kuchnie Sp. z o.o. – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną od Decoroom Kuchnie Sp. z o.o.,
 3. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,
 4. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
 5. w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 6. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie.
 
Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
 
Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W przypadku, gdy Administrator danych będzie korzystał z takich narzędzi jak pliki cookies, narzędzi Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html) lub narzędzi mediów społecznościowych jak na przykład  Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/cookies), zostaną państwo o tym niezwłocznie poinformowani.
 
Jakie jest źródło pochodzenia danych?
Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.
Jak zabezpieczamy dane osobowe?
Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Z pozdrowieniami,
Zespół Decoroom Sp. z o.o.