§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „10% RABATU NA ZABUDOWĘ MEBLOWĄ PRZY PODPISANIU UMOWY O ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W PAKIECIE PREMIUM Z RABATEM 5%” jest: „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289550, NIP: 7010140539.
 2. Czas trwania Promocji: od 19.02.2024r. do wyczerpania liczby Rabatów.
 3. Miejscem Promocji jest Warszawa i Wrocław.

 

§ 2. Warunki i Zasady Uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą pełnoletnią, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , jednocześnie nie będące pracownikiem Organizatora oraz osoba prawna, które spełnią następujące warunki:

A) podpisze z Organizatorem umowę o prace wykończeniowe lokalu zlokalizowanego w Warszawie lub we Wrocławiu, w stanie deweloperskim, w ramach pakietu „Premium” stacjonarnie w biurze Organizatora Promocji lub po spotkaniu zmierzającym do zawarcia umowy podpisze taką umowę za pośrednictwem platformy Autenti. Jako biura Organizatora, Organizator wskazuje:
– Warszawa: ul. Nowogrodzka 62B
– Wrocław:  ul. Benedykta Polaka 2/lok. U 3
B) dokona bezusterkowego odbioru lokalu zakupionego od Dewelopera
C) umowa o prace wykończeniowe, o której mowa w lit. a, zostanie wykonana w zakresie uzgodnionym przez Uczestnika i Organizatora, a prace wykończeniowe zostaną odebrane i potwierdzone przez Uczestnika protokołem odbioru końcowego,
D) uczestnik ureguluje wszystkie płatności względem Organizatora wynikające z umowy na prace wykończeniowe zawartej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem
E) Uczestnik zawrze z Organizatorem umowę na wykonanie zabudowy meblowej w Lokalu , który będzie przedmiotem Umowy o roboty wykończeniowe w pakiecie „Premium” w ramach niniejszej Promocji. Umowa na wykonanie zabudowy meblowej w Lokalu musi zostać zawarta pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zawarcia przez Uczestnika i Organizatora umowy o roboty wykończeniowe w pakiecie „Premium” Przedmiotem umowy na wykonanie zabudowy meblowej w Lokalu musi być co najmniej zabudowa kuchenna.
F) realizacja wykończenia i zabudowy meblowej musi odbyć się jeszcze w roku 2024.

2. Promocja zostanie przyznana 15 (piętnastu) Uczestnikom, którzy spełnią warunki wskazane w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Promocja zostanie przyznana dla pierwszych 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy zawrą z Organizatorem umowę na prace wykończeniowe lokalu zlokalizowanego w Warszawie oraz pierwszym 5 (pięciu) Uczestnikom, którzy zawrą z Organizatorem umowę na prace wykończeniowe lokalu zlokalizowanego we Wrocławiu. O przyznaniu Promocji decyduje kolejność podpisania Umów z Decoroom.

3. Promocja, o której mowa w niniejszym Regulaminie, wynosi:

A) 5% od wartości brutto pakietu Premium. Rabat naliczany jest od cen obowiązujących u Organizatora w czasie realizacji usługi, wskazanych w Cenniku. Rabat nie jest naliczany od materiałów wykończeniowych i usług nieobjętych Pakietem Premium.
B) 10% od wartości brutto zabudowy meblowej objętej umową zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Wartość zabudowy meblowej wyceniana jest indywidualnie do każdej Umowy.

4. Rabat jest należny wyłącznie Uczestnikowi Promocji, który uprzednio spełni warunki uzyskania i wykorzystania tego rabatu określone w niniejszym Regulaminie, oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

5. Uczestnicy, którzy uzyskali prawo do Promocji, mogą zrzec się Rabatu jednakże w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne świadczenie.

6. Rabaty wskazane w ust. 3 lit a i b powyżej przyznawane są Uczestnikowi tylko i wyłącznie łącznie, co oznacza, że rabat w wysokości 5% od wartości brutto pakietu Premium przyznawany jest tylko i wyłącznie Uczestnikom, którzy podpiszą z Organizatorem umowę na wykonanie zabudowy meblowej, zaś rabat 10% na zabudowę meblową przyznawany jest tylko i wyłącznie Uczestnikom, którzy podpiszą z Organizatorem umowę na roboty wykończeniowe w pakiecie Premium, w terminach i na zasadach opisanych w Regulaminie. Rozwiązanie którejkolwiek z umów przez Organizatora lub Uczestnika powoduje utratę rabatu na drugą z umów.

7. Najniższa cena Pakietu Premium stosowana w ciągu 30 dni przed Promocją wynosiła: 1525,00 zł/m2 dla lokali o powierzchni 45m2 i więcej.

 

§ 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji

 1. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
 2. Administratorem danych osobowych jest „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia promocji.
 4. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Promocji.
 6. Na potrzeby Promocji Organizator będzie przetwarzał poniższe dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Promocji. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Promocji, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

 

§ 4. Postanowienia Końcowe

 1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.decoroom.eu
 3. Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Promocji oraz do odwołania Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Organizator Promocji nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji dotyczącej promocji Uczestnikom Promocji ani innym zainteresowanym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.