§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „RABAT 5% NA HASŁO DECOWIOSNA” jest: „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, 02-002 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289550, NIP: 7010140539.
 2. Czas trwania Promocji: od 20.04.2024 do 30.06.2024.
 3. Miejscem Promocji jest Warszawa i Wrocław.

 

§ 2. Warunki i Zasady Uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą pełnoletnią i nie jest pracownikiem Organizatora oraz:

A) uczestnik zgłosi do pracownika działu sprzedaży chęć z korzystania z rabatu 5% na hasło DECOWIOSNA

B) podpisze z Organizatorem do 30.06.2024r. umowę o prace wykończeniowe lokalu zlokalizowanego w Warszawie i okolicach lub we Wrocławiu i okolicach w stanie deweloperskim, w ramach wybranego pakietu Standard, Premium bądź Designer – umowa podpisana zostanie zdalnie za pośrednictwem platformy Autenti bądź stacjonarnie w biurze Organizatora Promocji:

– Warszawa: ul. Nowogrodzka 62B

– Wrocław: ul. Benedykta Polaka 2, lok. U3

C) umowa o prace wykończeniowe, o której mowa w lit. a, zostanie wykonana w zakresie uzgodnionym przez Uczestnika i Organizatora, a prace wykończeniowe zostaną odebrane i potwierdzone przez Uczestnika protokołem odbioru końcowego,

D) uczestnik ureguluje wszystkie płatności względem Organizatora wynikające z umowy na prace wykończeniowe zawartej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.

 1. Rabat, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, wynosi 5% od wartości brutto pakietu Standard, Premium bądź Designer i jest należny wyłącznie uczestnikowi Promocji, który uprzednio spełni warunki uzyskania i wykorzystania tego rabatu określone w niniejszym Regulaminie, oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. Rabat nie jest naliczany od materiałów wykończeniowych i usług nie objętych jednym z tych pakietów (Standard, Premium, Designer)
 2. Uczestnicy, którzy uzyskali prawo do Promocji, mogą zrzec się Rabatu jednakże w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne świadczenie.
 3. Najniższe ceny pakietów stosowane w ciągu 30 dni przed Promocją wynosiły:

Standard – 1130 zł/m2

Premium – 1525 zł/m2

Designer – 1980 zł/m2

 1. Rabat dotyczy wyłącznie lokali, dla których termin rozpoczęcia prac wykonawczych odbędzie się w 2024 roku.

 

§ 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji

 1. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
 2. Administratorem danych osobowych jest „Decoroom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
 4. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Zgłoszenie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Promocji.
 6. Na potrzeby Promocji Organizator będzie przetwarzał poniższe dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Promocji. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Promocji, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

 

§ 4. Postanowienia Końcowe

 1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 3. Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Promocji oraz do odwołania Promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Organizator Promocji nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji dotyczącej promocji Uczestnikom Promocji ani innym zainteresowanym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.